fbpx

Provozní řád

 1. Curlingové dráhy v hale v areálu Nová Zbrojovka v Brně provozuje Curling Brno z.s. (dále jen „poskytovatel“) pro své členy, pro členy Českého svazu curlingu a pro zájemce z řad veřejnosti (dále jen „hráči“). Všechny fyzické osoby vstupující do prostoru curlingové haly konkludentně souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu pro zachování bezpečnosti a plynulosti provozu sportoviště. Tento provozní řád je k dispozici v elektronické podobě na stránkách curlingbrno.cz/provozni-rad/ a fyzicky v curlingové hale, o nahlednutí do něj lze požádat jakoukoli osobu jednající za poskytovatele služby.
 2. Lekce curlingu jsou k dispozici pro klienty, kteří si lekci rezervují na stránkách curlingbrno.cz, ostatní volně příchozí osoby – hráči se z bezpečnostních důvodů zapíší na vrátnici jako hosté poskytovatele, uvedou své jméno a příjmení, čímž potvrdí, že jsou obeznámeni s tímto provozním řádem a že souhlasí se shromažďováním těchto osobních údajů poskytovatelem.
 3. Všechny osoby vstupující do curlingové haly jsou povinny:
  1. dbát pokynů osob jednajících za poskytovatele,
  2. pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách, nepřekračovat bariéry,
  3. chovat se ohleduplně k vybavení sportoviště, věcem i zdraví ostatních osob,
  4. nevstupovat na ledovou plochu pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek,
  5. na sportovišti nekouřit,
  6. dbát nebezpečí úrazu (led klouže), zdarma si od poskytovatele vypůjčit helmu a tuto použít po celou dobu pobytu na ledové ploše,
  7. nezvedat kameny z ledu,
  8. do haly nevnášet cennosti nad míru přiměřenou poměrům, hlídat si své osobní věci,
  9. využít šatnu, přezout se v ní do čisté sportovní obuvi, na led vstupovat v čistém sportovním oblečení (s ohledem na teplotu na ledové ploše doporučujeme spíše zimní variantu oděvu),
  10. k ledu a na led nenosit jídlo a neuzavřené nápoje, na led nevstupovat se skleněnými nádobami (ani uzavíratelnými),
  11. v celé hale udržovat pořádek, odpadky vhazovat pouze do připravených odpadkových košů.
 4. Vstup dětí do 15 let věku na ledovou plochu je možný pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let), jež za ně nese odpovědnost a dbá na jejich bezpečí. Do curlingové haly je zakázáno vodit či vnášet zvířata.
 5. V případě, že hráči závažným způsobem porušují ustanovení tohoto řádu a/nebo pokyny osob jednajících za poskytovatele, jsou osoby poskytovatele oprávněny je po předchozím upozornění vyloučit z lekce (z ledové plochy) bez nároku na náhradu. Za závažné porušení se považuje zejména porušení ustanovení pod bodem 3.1., 3.2., 3.3., 3.9.
 6. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne hráčům či jiným osobám v curlingové hale na zdraví či majetku v důsledku nerespektování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména v důsledku úrazu na ledové ploše, nevyužití šatny k odložení věcí či vnášení věcí vysoké hodnoty. V případě vzniku škody v areálu sportoviště je poškozená osoba povinna takovou skutečnost neprodleně nahlásit osobě jednající za poskytovatele. Otázky náhrady škody se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vzhledem k omezené kapacitě ledové plochy (při absenci jiné dohody s poskytovatelem je kapacita dráhy deset osob plus lektor) je poskytovatel oprávněn neumožnit účast na lekci dalším příchozím osobám.
 8. Všichni hráči udělují vstupem na ledovou plochu konkludentně svůj souhlas s tím, že poskytovatel je oprávněn za účelem provozování sportoviště, jeho propagace a reklamy pořizovat a vyhodnocovat záznamy podoby hráčů a jiné obrazové a zvukové záznamy hráčů a dále je zveřejňovat a šířit v hromadných informačních prostředcích a propagačních materiálech. Uvedený souhlas trvá i po skončení provozování sportoviště.