fbpx

Obchodní podmínky a provozní Řád sportoviště

Obchodní podmínky

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti spolku Curling Brno z.s. jako poskytovatele a fyzických a právnických osob jako klientů vyplývající z právních vztahů ze smluv o rezervaci sportoviště – curlingové dráhy či drah v hale v areálu Nová Zbrojovka v Brně.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že pro členy spolu Curling Brno z.s., pro členy Českého svazu curlingu a pro zájemce z řad veřejnosti provozuje curlingové sportoviště dle svých organizačních možností. Pro zajištění plynulého fungování sportoviště a jeho rovnoměrného vytížení je na stránkách www.curlingbrno.cz zřízen rezervační systém.
 3. Zájemce o lekci curlingu s lektorem si v rezervačním systému zvolí konkrétní čas, vyplní své osobní údaje a potvrdí seznámení s těmito obchodními podmínkami. Tím je jeho rezervace dokončena. Po výzvě k zaplacení ceny za lekci curlingu zaplatí příslušnou částku přes platební bránu, od okamžiku zaplacení již není možné ze strany klienta rezervaci jednostranně zrušit.
 4. Poskytovatel se zavazuje provozovat curlingové sportoviště, webové stránky i rezervační systém s platební bránou dle svých technických možností. Klientovi, který uhradil cenu lekce, a jeho spoluhráčům v počtu nepřekračujícím kapacitu rezervované dráhy (při absenci jiné dohody s poskytovatelem je kapacita dráhy deset osob plus lektor), kteří se dostavili včas na sportoviště, se poskytovatel zavazuje poskytnout lekci curlingu s lektorem, nezabrání-li mu v tom okolnosti vyšší moci. V případě zrušení rezervace ze strany poskytovatele má klient nárok na vrácení celé částky zaplacené za neuskutečněnou lekci.
 5. Klient se zavazuje dostavit se na rezervovanou lekci včas, v případě následné nevhodnosti termínu neprodleně informovat poskytovatele na zveřejněných kontaktech a během pobytu v curlingové hale zachovávat všechna ustanovení provozního řádu sportoviště a pokyny osob jednajících za poskytovatele. Osoby, s nimiž se klient zúčastní lekce, jsou povinny zachovávat všechna ustanovení provozního řádu sportoviště a dodržovat pokyny osob jednajících za poskytovatele. O této jejich povinnosti je klient povinen je informovat včetně seznámení těchto osob s provozním řádem sportoviště.
 6. Z provozních důvodů není možné již zaplacenou rezervaci lekce zrušit a vrátit peníze klientovi. Poskytovatel se však zavazuje po vzájemné dohodě s klientem mu nabídnout jiný vyhovující termín pro uskutečnění zaplacené lekce. Nedojde-li k dohodě, uhrazená cena lekce propadá poskytovateli v souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Dokončením rezervace klient souhlasí se shromažďováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu vyžadovaném rezervačním formulářem tak, aby je poskytovatel mohl použít k provozu sportoviště. Poskytovatel osobní údaje klienta neposkytne třetí osobě a na žádost klienta je po skončení jeho lekce vymaže ze seznamu kontakních údajů zájemců o curling v Brně.
 8. Klient i jeho spoluhráči jsou povinni dodržet ustanovení provozního řádu sportoviště, zejména vstupovat na ledovou plochu jedině v čistém sportovním oděvu a čisté sportovní obuvi. V případě závažného porušení ustanovení provozního řádu jsou osoby jednající za poskytovatele oprávněny hráče vyloučit z lekce (srov. ustanovení bodu 5 provozního řádu sportoviště).
 9. V otázkách neupravených těmito obchodními podmínkami se právní vztahy mezi poskytovatelem a klientem řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho obecnými ustanoveními o závazcích, neboť smlouva o rezervaci sportoviště je inominátem ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 uvedeného zákona.

Provozní řád sportoviště

 1. Curlingové dráhy v hale v areálu Nová Zbrojovka v Brně provozuje Curling Brno z.s. (dále jen „poskytovatel“) pro své členy, pro členy Českého svazu curlingu a pro zájemce z řad veřejnosti (dále jen „hráči“). Všechny fyzické osoby vstupující do prostoru curlingové haly konkludentně souhlasí s dodržováním tohoto provozního řádu pro zachování bezpečnosti a plynulosti provozu sportoviště. Tento provozní řád je k dispozici v elektronické podobě na stránkách www.curlingbrno.cz/provozni-rad/a fyzicky v curlingové hale, o nahlednutí do něj lze požádat jakoukoli osobu jednající za poskytovatele služby.
 2. Lekce curlingu jsou k dispozici pro klienty, kteří si lekci rezervují na stránkách www.curlingbrno.cz, ostatní volně příchozí osoby – hráči se z bezpečnostních důvodů zapíší na vrátnici jako hosté poskytovatele, uvedou své jméno a příjmení, čímž potvrdí, že jsou obeznámeni s tímto provozním řádem a že souhlasí se shromažďováním těchto osobních údajů poskytovatelem.
 3. Všechny osoby vstupující do curlingové haly jsou povinny:
  1. dbát pokynů osob jednajících za poskytovatele,
  2. pohybovat se pouze ve vyhrazených prostorách, nepřekračovat bariéry,
  3. chovat se ohleduplně k vybavení sportoviště, věcem i zdraví ostatních osob,
  4. nevstupovat na ledovou plochu pod vlivem alkoholických a jiných omamných látek,
  5. na sportovišti nekouřit,
  6. dbát nebezpečí úrazu (led klouže), zdarma si od poskytovatele vypůjčit helmu a tuto použít po celou dobu pobytu na ledové ploše,
  7. nezvedat kameny z ledu,
  8. do haly nevnášet cennosti nad míru přiměřenou poměrům, hlídat si své osobní věci,
  9. využít šatnu, přezout se v ní do čisté sportovní obuvi, na led vstupovat v čistém sportovním oblečení (s ohledem na teplotu na ledové ploše doporučujeme spíše zimní variantu oděvu),
  10. k ledu a na led nenosit jídlo a neuzavřené nápoje, na led nevstupovat se skleněnými nádobami (ani uzavíratelnými),
  11. v celé hale udržovat pořádek, odpadky vhazovat pouze do připravených odpadkových košů.
 4. Vstup dětí do 15 let věku na ledovou plochu je možný pouze v doprovodu dospělé osoby (starší 18 let), jež za ně nese odpovědnost a dbá na jejich bezpečí. Do curlingové haly je zakázáno vodit či vnášet zvířata.
 5. V případě, že hráči závažným způsobem porušují ustanovení tohoto řádu a/nebo pokyny osob jednajících za poskytovatele, jsou osoby poskytovatele oprávněny je po předchozím upozornění vyloučit z lekce (z ledové plochy) bez nároku na náhradu. Za závažné porušení se považuje zejména porušení ustanovení pod bodem 3.1., 3.2., 3.3., 3.9.
 6. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která vznikne hráčům či jiným osobám v curlingové hale na zdraví či majetku v důsledku nerespektování ustanovení tohoto provozního řádu, zejména v důsledku úrazu na ledové ploše, nevyužití šatny k odložení věcí či vnášení věcí vysoké hodnoty. V případě vzniku škody v areálu sportoviště je poškozená osoba povinna takovou skutečnost neprodleně nahlásit osobě jednající za poskytovatele. Otázky náhrady škody se dále řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Vzhledem k omezené kapacitě ledové plochy (při absenci jiné dohody s poskytovatelem je kapacita dráhy deset osob plus lektor) je poskytovatel oprávněn neumožnit účast na lekci dalším příchozím osobám.
 8. Všichni hráči udělují vstupem na ledovou plochu konkludentně svůj souhlas s tím, že poskytovatel je oprávněn za účelem provozování sportoviště, jeho propagace a reklamy pořizovat a vyhodnocovat záznamy podoby hráčů a jiné obrazové a zvukové záznamy hráčů a dále je zveřejňovat a šířit v hromadných informačních prostředcích a propagačních materiálech. Uvedený souhlas trvá i po skončení provozování sportoviště.

Zpracování osobních údajů

  1. Osobní údaje o zákaznících zpracovává společnost Curling Brno, z.s., IČ 07980701, se sídlem Tábor 2325/36, Žabovřesky, 602 00 Brno (dále jen „Správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů.
  2. Za účelem evidence rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, telefon, e-mail.
  3. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.
  4. Osobní údaje uvedené v bodě 2 bude zpracovávat Správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a zpracovatel VašeWebovky s.r.o., IČ 22773681 (provozovatel rezervačního systému iSport).
  5. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí.
  6. Zákazník má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.